ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 7 – 8
Κτίριο σύνθετων λειτουργιών δημόσιου χαρακτήρα

Μελέτη και επίλυση των βασικών προβλημάτων που συνδέονται με το σχεδιασμό ενός κτιρίου με δημόσιο χαρακτήρα και σύνθετο λειτουργικό πρόγραμμα. Σύζευξη αρχιτεκτονικού σχεδιασμού και αρχιτεκτονικής τεχνολογίας. Έμφαση στην ένταξη του κτηρίου στον αστικό ιστό, στην καθ΄ ύψος ανάπτυξη και στην κατακόρυφη δομή του, στην οργάνωση και στο χαρακτήρα του εσωτερικού χώρου, στη διαμόρφωση του υπαίθριου δημόσιου χώρου, στη γενική επιλογή των υλικών και στο σχεδιασμό του φέροντος οργανισμού του κτηρίου. Το θέμα συνεχίζεται και ολοκληρώνεται στο μάθημα Αρχιτεκτονική Σύνθεση 8.

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ

ARCHITECTURAL DESIGN STUDIO 7-8
Multi-purpose Public Building

ART HUB: Collaborative Studios for Emerging Artists and Creatives

The Semester 7 and 8 Architectural Design Studio modules are organized and collaboratively delivered by the Departments of Architectural Design (Dept I), and Technology (Dept IV). The two distinct, but closely interrelated modules span a full year, offering students the opportunity to explore in depth complex issues which coverthe full range of the architectural design process. The modules address complex functional and construction problems, issues of integration into the urban context, and balance of the built versus the outdoor space, in an attempt to ask questions and give answers to contemporary architectural design concerns.

PROJECT BRIEF
Card image cap
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ
PLOT IDENTIFICATION

Στο μάθημα θα εξετασθεί το γήπεδο του θέματος. Θα εξετασθούν τα τοπογραφικά δεδομενα του γηπέδου, δεδομένα ηλιασμού και κλιματολογικά δεδομένα ενώ θα διερευνηθεί μέσα από αεροφωτογραφίες και η εξέλιξη τόσο του οικοδομικού τετραγώνου όσο και των οικοδομικών τετραγώνων που άμεσα γειτνιάζουν με το οικόπεδο.
Θα εξετασθούν ακόμη ψηφιακά εργαλεία ώστε να ετοιμασθεί το χαρτογραφικό υλικό που θα χρειασθεί στην επίσκεψη πεδίου που ακολουθεί.

The course will examine the subject field for the design studio. The topographic data of the field, solar data and climatic data will be examined while the evolution of both the urban block of the plot and the urban blocks that are directly adjacent to the plot will be investigated through aerial photographs. Digital tools will also be presented to investigate the area and prepare the cartographic material needed for the following field visit.

SUMMARY
Παρασκευή
9.10.2020
[15:30 - 19:15]
Card image cap
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΠΕΔΙΟΥ

Η επίσκεψη πεδίου στον τόπο εφαρμογής της σχεδιαστικής άσκησης έχει ως στόχο την παρατήρηση, συλλογή δεδομένων για την περιοχή (σκίτσα / φωτογραφίες / βίντεο / αναλυτικά διαγράμματα ενδεχόμενες συνεντεύξεις κλπ)

Τρίτη
13.10.2020
[09:45 - 14:00]

 

Card image cap


FIELD VISIT

The purpose of the field visit at the place of application of the design exercise is the observation, collection of data for the area (sketches / photos / videos / detailed diagrams, possible interviews, etc.)

  

Card image cap
ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
SURROUNDING URBAN AREA ANALYSIS

Mεθοδολογική προσέγγιση για την ανάλυση και την ερμηνεία των βασικών παραμέτρων που συμμετέχουν στην διαδικασία του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού σε αστικό περιβάλλον . Σύμφωνα με την ισχυρή πεποίθησή ότι ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός δεν μπορεί να υπάρξει εν κενώ, διατυπώνονται τα κύρια ζητήματα που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της αναλυτικής διαδικασίας του σχεδιασμού. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας η σημασία της ταυτότητας του τόπου αποκτά έναν κεντρικό ρόλο.

Methodological approach for the analysis and interpretation of the basic parameters involved in the process of architectural design in an urban environment. With the strong belief that architectural design can not exist in a vacuum, the main issues that arise during the analytical design process are formulated. During this process the importance of the identity of the place acquires a central role. This course intends to present a variety of digital tools that will build the strong layer of understanding for the urban area in question.

SUMMARY
Friday
16.10.2020
[15:30 - 19:15]
Card image cap
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ
ANALYSIS OF THE GEOMETRY OF THE PLOT / REGULATION REQUIREMENTS

Ανάλυση των Γεωμετρικών χαρακτηριστικών του γηπέδου / εκδοχές κάλυψης-δόμησης και συνάρτηση με τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά / πλάγιο όριο (μεσοτοιχία) / Ανάπτυξη της όψης επι των οδών Ορφέως και Ευάνδης / Περιορισμοί από το Ιδεατό στερεό. Οψη επί της Πειραιώς - εφαρμογή της κανονιστικής διάταξης για την παρόδια στοά. Πρόσβαση ΑμΕΑ / Ανελκυστήρες / Πρόσβαση στον χώρο στάθμευσης Προγραμματισμός σε περιβάλλον RHINO-Grasshopper

BUILDING COVERAGE RATIO (BCR)/ FLOOR AREA RATIO (FAR) / BUILDING REGULATIONS Programming in RHINO-Grasshopper environment

παρουσίαση ανάλυσης
παραδειγμάτων #1
presentation of example analysis #1

Οι φοιτητικές ομάδες θα παρουσιάσουν το ζεύγος παραδειγμάτων που ανέλαβαν στην εισαγωγή του πρώτου μαθήματος ή ζεύγος μελετών της επιλογής τους.

The student groups will present the pair of examples they undertook in the introduction of the first course or a pair of studies of their choice.

SUMMARY
Τρίτη
20.10.2020
[09:45 - 14:00]
Card image cap
ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 1
BUILDING DATA 1

Κατάρτιση οργανογραμμάτων (απλοποιημένων σχηματικών απεικονίσεων της δομής των λειτουργιών σε κάτοψη και τομή) Τεχνικές αναπαράστασης / στατικά και δυναμικά οργανογράμματα ως προς τον παράγοντα χρόνο. Προγραμματισμός σε περιβάλλον RHINO-Grasshopper

Compilation of functional diagrams (simplified schematic representations of the structure of the building functions in 2d and 3d arrangements) Representation techniques / static and dynamic organograms with respect to time factor. Programming in RHINO-Grasshopper environment

 
 

Card image cap

 
 

SUMMARY
Friday
23.10.2020
[15:30 - 19:15]
Card image cap
ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ-2
BUILDING DATA-2

Διευκρίνηση - Οριστικοποίηση των δεδομένων δόμησης και εξάρτηση από τις κανονιστικές απαιτήσεις του Ελληνικού Κανονισμού / Διερεύνηση Ευρωπαικών Προδιαγραφών. Ανάλυση - συζήτηση Σπουδαστικών προτάσεων. Ορισμένα από τα κτιριολογικά δεδομένα πιθανόν να αναθεωρηθούν κατά την διάρκεια των συνθετικών δοκιμών κατα την διάρκεια ανάπτυξης της συνθετικής προσπάθειας.

Clarification - Finalization of building data and dependence on the regulatory requirements of the Greek Regulation / Investigation of European Specifications Analysis - discussion of Student proposals

παρουσίαση ανάλυσης
παραδειγμάτων #2
presentation of example analysis #2

Συνέχεια των φοιτητικών παρουσιάσεων. Οι φοιτητικές ομάδες θα παρουσιάσουν το ζεύγος παραδειγμάτων που ανέλαβαν στην εισαγωγή του πρώτου μαθήματος ή ζεύγος μελετών της επιλογής τους.

Continuation of student presentations. The student groups will present the pair of examples they undertook in the introduction of the first course or a pair of studies of their choice.

TUESDAY
27.10.2020
[10:10 - 14:25]
Card image cap
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ARCHITECTURAL DESIGN STUDIO

#1

Εργαστήριο αρχιτεκτονικού σχεδιασμού που στοχεύει στη διαμόρφωση της αρχιτεκτονικής πρότασης των φοιτητών, επιλύοντας προβλήματα και αναπτύσσοντας τις επικοινωνιακές δεξιότητες ενόψει της πρώτης παρουσίασης στις 6.11.2020. Σε αυτό το πλαίσιο, τα διαισθητικά και λογικά μοντέλα που κάθε φορά υιοθετούνται ως μέθοδοι σχεδιασμού δοκιμάζονται στο εργαστήριο επιχειρώντας την ανάδειξη και επίλυση των προβλημάτων στοχεύοντας στην κατοχύρωση της κατάλληλης για κάθε φοιτητική ομάδα συνθετικής ανάπτυξης.

Card image cap

Παρουσίαση και συζήτηση
φοιτητικών θεμάτων
Presentation and discussion
of student projects

FRIDAY
30.10.2020
[15:30 - 19:15]
Card image cap
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ARCHITECTURAL DESIGN STUDIO

#2

Card image cap

Architectural design studio that aims at shaping the architectural proposal of students, solving problems and developing communication skills in view of the first presentation on 6.11.2020.

In this context, the intuitive and logical models that are always adopted as design methods are tested in the laboratory in an attempt to highlight and solve problems with the aim of ensuring the appropriate design development for each student group.

Παρουσίαση και συζήτηση
φοιτητικών θεμάτων
Presentation and discussion
of student projects


TUESDAY
03.11.2020
[10:15 - 14:30]
Card image cap
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
ANALYSIS PRESENTATION

For this Friday 6 Nov, we are expecting short presentations 5-10’ from each team. Presentations should include :
- the final analysis of the site and the surrounding neighbourhoods your understanding of the program (using diagrams, infographics, tables, etc., as well as examples of other buildings with similar programs that interest you)
- the first attempts and ideas concerning the design/synthesis of your building (the organisation of the spatial elements, how they are arranged inside the plot, etc.) using sketches, diagrams, initial plans/sections, photographs of physical models, and/or 3d digital models
Τhe presentation should be a .pdf file up to 20 MB.

With this presentation, we will be completing the first part of this studio concerning the site and program analysis, and focus thereafter on the main architectural design process.

FRIDAY
06.11.2020
[15:30 - 19:15]
Card image cap
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ #2
ANALYSIS PRESENTATION #2

 
 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ARCHITECTURAL DESIGN STUDIO

#3

Εργαστήριο αρχιτεκτονικού σχεδιασμού.

Architectural design studio

Παρουσίαση και συζήτηση
φοιτητικών θεμάτων
Presentation and discussion
of student projects

TUESDAY
10.11.2020
[10:15 - 14:30]
Card image cap
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ARCHITECTURAL DESIGN STUDIO

#4

Εργαστήριο αρχιτεκτονικού σχεδιασμού.

Architectural design studio

Παρουσίαση και συζήτηση
φοιτητικών θεμάτων
Presentation and discussion
of student projects

FRIDAY
13.11.2020
[15:30 - 19:15]
Card image cap
ΣΕΝΑΡΙΟ / ΕΠΙΘΥΜΙΑ
πολυμεταβλητές τεχνικές συνθετικών δοκιμών
program and elective desire to initiate the architectural design / presentation of projects

Mεθοδολογική προσέγγιση για την ανάλυση της επιθυμίας και την συγκρότηση σεναρίου εκκίνησης της συνθετικής διαδικασίας. Αναγνώριση των παραμέτρων που συγκροτούν την συνθετική διαδικασία και προσδιοριμός των σχεδιαστικών δοκιμών.

Methodological approach for the analysis of elective desire and the construction of a scenario to initiate the architectural design process. Identification of the parameters that make up the synthetic process and determination of the design tests.

FRIDAY
20.11.2020
[15:30 - 19:15]
Card image cap
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ARCHITECTURAL DESIGN STUDIO

#5

Εργαστήριο αρχιτεκτονικού σχεδιασμού.

Architectural design studio

Παρουσίαση και συζήτηση
φοιτητικών θεμάτων
Presentation and discussion
of student projects

TUESDAY
24.11.2020
[10:15 - 14:30]
Card image cap

Κατά τη διάρκεια του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού η βιοκλιματική προσέγγιση αποκτά σημαίνοντα ρόλο. Παρουσιάζονται οι αρχές, οι μέθοδοι, οι τεχνικές και τα μέσα που εφαρμόζονται κατά τον βιοκλιματικό σχεδιασμό κτιρίων και αναζητούνται τα κατάλληλα ψηφιακά εργαλεία ανάλυσης και αναπαράστασης της πληροφορίας.

During the architectural design process the sustainable environment approach acquires a significant role. The principles, methods, techniques and means applied in the bioclimatic design of buildings are presented and the appropriate digital tools for analysis and representation of information are sought.

FRIDAY
27.11.2020
[15:30 - 19:15]
Card image cap
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ARCHITECTURAL DESIGN STUDIO

#6

Εργαστήριο αρχιτεκτονικού σχεδιασμού.

Architectural design studio

Παρουσίαση και συζήτηση
φοιτητικών θεμάτων
Presentation and discussion
of student projects

TUESDAY
01.12.2020
[11:00 - 15:15]
Card image cap
ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
INTERMEDIATE PRESENTATION

Εργαστήριο αρχιτεκτονικού σχεδιασμού.

Architectural design studio

Παρουσίαση και συζήτηση
φοιτητικών θεμάτων
Presentation and discussion
of student projects

FRIDAY
04.12.2020
[15:30 - 19:15]
Card image cap
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ARCHITECTURAL DESIGN STUDIO

#7

Εργαστήριο αρχιτεκτονικού σχεδιασμού.

Architectural design studio

Παρουσίαση και συζήτηση
φοιτητικών θεμάτων
Presentation and discussion
of student projects

TUESDAY
08.12.2020
[11:00 - 15:15]
Card image cap
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ARCHITECTURAL DESIGN STUDIO

#8

Εργαστήριο αρχιτεκτονικού σχεδιασμού.

Architectural design studio

Παρουσίαση και συζήτηση
φοιτητικών θεμάτων
Presentation and discussion
of student projects

FRIDAY
11.12.2020
[15:30 - 19:15]
Card image cap
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ARCHITECTURAL DESIGN STUDIO

#9

Εργαστήριο αρχιτεκτονικού σχεδιασμού.

Architectural design studio

Παρουσίαση και συζήτηση
φοιτητικών θεμάτων
Presentation and discussion
of student projects

TUESDAY
15.12.2020
[11:00 - 15:15]
Card image cap
ΠΡΟ_ΤΕΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ
Pre Final Architectural design Presentation

#1

Εργαστήριο αρχιτεκτονικού σχεδιασμού.

Architectural design studio

Παρουσίαση και συζήτηση
φοιτητικών θεμάτων
Presentation and discussion
of student projects

FRIDAY
18.12.2020
[15:30 - 19:15]
Card image cap
ΠΡΟ_ΤΕΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ
Pre Final Architectural design Presentation

#2

Εργαστήριο αρχιτεκτονικού σχεδιασμού.

Architectural design studio

Παρουσίαση και συζήτηση
φοιτητικών θεμάτων
Presentation and discussion
of student projects

TUESDAY
22.12.2020
[11:00 - 15:15]