Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός επτά

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΣΤΕΓΑΣΗ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ | Μ.ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ / Κ.ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ